Hoe zit het met die €100 miljoen voor armoedebestrijding kinderen?

De Miljoenennota en Begroting van SZW zijn daar niet heel duidelijk over. Maar de brief van staatssecretaris Klijnsma geeft helderheid:

P. 3. “Van deze 100 miljoen euro zal 85 miljoen euro structureel beschikbaar worden gesteld aan gemeenten via een decentralisatieuitkering, verdeeld naar rato van het aantal kinderen in de gemeente dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen. Ten aanzien van het doeltreffend inzetten van de middelen, sluit het Rijk een convenant af met de VNG. In deze bestuurlijke afspraken zal ook aandacht worden besteed aan het monitoren en evalueren van de voortgang en de rol en betrokkenheid van gemeenteraden. Inzet is dat er geen verdringing van bestaand beleid plaatsvindt: Het is van belang dat de huidige inzet van middelen door gemeenten onverminderd wordt voortgezet. De extra middelen dienen als aanvullende impuls. Mijn streven is om voor 1 november met de VNG tot afspraken te komen.”

Verder is nog te lezen:

P. 4. “De ambitie van het kabinet geldt uiteraard ook voor kinderen in Caribisch Nederland. Het kabinet stelt voor Caribisch Nederland dan ook structureel 1 miljoen euro beschikbaar.”

Miljoenennota 2017

Hier is ‘ie dan, de Miljoenennota 2017. Maar vooral interessant is de Begroting SZW 2017. Daarin is het volgende te lezen over armoedebeleid en schuldhulpverlening:

p. 16. Specifiek voor armoedebestrijding onder ouderen met een bijstandsuitkering stelt het kabinet in 2017 en 2018 in totaal € 7,5 miljoen beschikbaar via het Gemeentefonds.

p. 16. Om ervoor te zorgen dat ook kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen kansrijk kunnen opgroeien, stelt het Rijk structureel € 100 miljoen beschikbaar voor benodigdheden voor kinderen (0 tot 18 jaar) waardoor ze mee kunnen doen en die ze nu missen door armoede. Het gaat bijvoorbeeld om schoolbenodigdheden, sportattributen, zwemles, kleding of schoolreisje. Om er zeker van te zijn dat de middelen direct bij de kinderen terecht komen, ontvangen de kinderen deze benodigdheden in natura. De beschikbaarstelling van deze middelen zal op een dusdanige wijze gebeuren dat er zo min mogelijk administratieve lasten zijn. (NB. Op Zorg+Welzijn lees ik dat 90 van de € 100 miljoen naar gemeenten gaat, maar dat kan ik nergens terugvinden in de stukken bij de Miljoenennota. In de Volkskrant staat 85 van de € 100 miljoen, dus het zal zo ongeveer wel kloppen). (Lees update d.d. 21 sept.)

P. 16/17. gaat over de vereenvoudiging van de beslagvrije voet. Bevat geen nieuws (zie laatste nieuws op mijn blog), maar wel een mooi plaatje met de oude en nieuwe beslagvrije voet:

beslagvrije-voet

P. 169.

 • Ook in 2017 wordt de armoedeval kleiner. Werkenden met een lager inkomen gaan er het meeste op vooruit. Zij profiteren niet alleen van de maatregelen uit het koopkrachtpakket, maar ook van de verhoging van de maximale arbeidskorting.
 • Een toename van de gemiddelde nominale zorgpremie van € 1.199 naar € 1.241;
 • Beleidsmatige verhoging van de normpercentages van de zorgtoeslag. De zorgtoeslag stijgt hierdoor met € 15 voor een alleenstaande en € 33 voor een paar. Dit bovenop de stijging van de zorgtoeslag als gevolg van de hogere zorgpremie;
 • Een beleidsmatige verhoging van de algemene heffingskorting met € 5 tot € 2.254 in 2017;
 • Een beleidsmatige verhoging van de maximale arbeidskorting met € 110 tot € 3.223. Tegelijkertijd wordt de arbeidskorting € 2.325 eerder afgebouwd, vanaf € 32.444 in 2017, maar met een lager percentage (3,6%) dan in 2016 (4%);
 • De eerste- en tweede-kindbedragen in het kindgebonden budget worden met respectievelijk € 100 en € 67 verhoogd;
 • Een beleidsmatige verhoging van de ouderenkorting tot de inkomensgrens met € 101 tot € 1.292 in 2017;
 • Afbouw van de dubbele algemene heffingskorting in de sociale zekerheid naar 1,8125 vanaf januari 2017 en 1,8 vanaf juli 2017 en versobering uitbetaling algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner naar 40% in 2017.

P. 177. Vanaf 1 januari 2017 wordt de eigen bijdrage in de huurtoeslag structureel verlaagd. De verlaging van de eigen bijdrage is vormgegeven door de opslag op de normhuur (de opslag plus de normhuur is het bedrag dat voor eigen rekening komt van de huurtoeslagontvanger) met € 10,50 per maand te verlagen. Elke huurtoeslagontvanger met een huur hoger dan de normhuur (ongeveer € 230 per maand) heeft hierdoor een positief inkomenseffect van € 10,50 per maand. Voor de ontvangers van huurtoeslag is het gemiddelde positieve inkomenseffect 0,6%.

P. 245. Overzicht van subsidies voor projecten rond armoede en schulden.

Ook interessant: Op Nibud.nl zijn koopkrachtplaatjes te vinden van diverse huishoudens. De website wordt druk bezocht vanavond, want hij loopt regelmatig vast.

Artikelen over armoedebeleid en schuldhulpverlening

Cover Sprank nummer 6 - 2016In het kader van het Jaarcongres Armoede en Schulden (morgen in Utrecht) staat het Divosa/Stimulansz maandblad SPRANK in het teken van armoedebeleid en schuldhulpverlening, met de volgende artikelen:

 • ‘Ons budget is niet toereikend’. Schuldhulpverlening is een onderwerp van stevige politieke en maatschappelijke discussie. VNG, Divosa, NVVK en Sociaal Werk Nederland verspreidden in april een pamflet waarin zij de Rijksoverheid en ook de eigen leden oproepen de aanpak van schulden te verbeteren. Wat is er sindsdien gebeurd?
 • Vrijwilligers zien vaak meer dan schulden. ISD Noordenkwartier is zeer te spreken over de inzet van vrijwilligers om mensen die nog net niet financieel zelfredzaam zijn, de laatste kneepjes bij te brengen. ʻHun persoonlijke benadering is van grote meerwaarde.ʼ
 • ‘De schuld ligt nooit bij de schuldhulpverlener’. Mensen met schulden hebben al moeite genoeg om hun geldzaken te regelen. Als ze dan ook nog te maken krijgen met instanties die langs elkaar heen werken is dat vragen om moeilijkheden. Bas van Rijn kan erover meepraten.
 • ‘Als je er niet op let, bestaat het niet’ (artikel niet online). Laaggeletterdheid belemmert re-integratie, schuldhulpverlening en zelfredzaamheid. Toch hebben nog veel gemeenten moeite om de aanpak van taalproblemen te verankeren in het sociaal domein.
 • Het papierwerk op orde (artikel niet online). Jansje van Middendorp van het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie doet promotieonderzoek naar de effecten van de inzet van vrijwilligers bij schuldenproblematiek.
 • Kinderen in armoede (artikel niet online). Steeds meer kinderen in Nederland groeien op in armoede. Met alle gevolgen van dien – ook op de langere termijn. Staatssecretaris Klijnsma van SZW wil dat gemeenten in actie komen. Wat doen ze nu al? Weten ze de minimahuishoudens te bereiken? Sprank bekijkt de Benchmark Armoede en Schulden. De eerste resultaten zijn hoopgevend.
 • Laat cliënten met schulden niet door hoepeltjes springen (artikel niet online). De Nationale ombudsman en de Rekenkamer zijn kritisch over de kwaliteit van de schuldhulpverlening door gemeenten. Ook Roeland van Geuns, lector armoede en participatie (Hogeschool van Amsterdam) vindt dat het beter kan.

Gemeenten langs de sociale meetlat

Vandaag presenteerde de FNV haar Lokale Monitor editie 2016. In de monitor legt de FNV alle gemeenten langs de sociale meetlat.

De belangrijkste conclusies in relatie tot armoedebeleid en schuldhulpverlening:

 • 78% van de gemeenten hanteert voor de individuele inkomenstoeslag een inkomensgrens van 110% van het sociaal minimum of lager. In bijna alle gemeenten hebben minima wel na 3 jaar (of korter) recht om de toeslag opnieuw aan te vragen. De verstrekte bedragen verschillen enorm per gemeente.
 • In 4 jaar tijd hebben meer gemeenten een hogere inkomensgrens vastgesteld voor de minimaregelingen. De monitor laat een stijging van ruim 50% zien (t.o.v. 2012) van gemeenten die een inkomensgrens hanteren tussen de 120% en 150%.
 • De ruime meerderheid verstrekt geen vast bedrag voor de meerkosten die chronisch zieken en mensen met beperkingen moeten maken. De meeste gemeenten komen deze doelgroep wel gedeeltelijk tegemoet in de kosten die zij moeten maken voor de premie van de collectieve ziektekostenverzekering. Iets minder dan de helft van de gemeenten doet dat voor de verplichte eigen risico.
 • Daarnaast bieden de meeste gemeenten een compensatie aan, via de bijzondere bijstand of de collectieve ziektekostenverzekering, voor het betalen van de eigen bijdragen Wmo maatwerkvoorzieningen. 44% van de gemeenten vraagt geen eigen bijdrage voor de Wmo algemene voorzieningen.
 • 60% van de gemeenten doet geen onderzoek naar de financiële effecten van de kostendelersnorm.
 • De gemiddelde wachttijd voor de aanvraag van de bijstandsuitkering is in de afgelopen 10 jaar iets afgenomen. In 17% van de gemeenten wordt automatisch een voorschot verstrekt.

Vanaf p. 40 lees je hoe jouw gemeente scoort. Op p. 37/38 vind je reacties van gemeenten en goede voorbeelden.

10% Nederlanders mijdt zorg om financiële redenen

10% van de Nederlanders die in de eerste 7 maanden van dit jaar zorg nodig hadden, heeft die zorg uitgesteld of helemaal niet gebruikt om het eigen risico uit te sparen. De helft van die groep kon het naar eigen zeggen echt niet betalen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van zorgverzekeraar VGZ.

Het aantal zorgmijders is licht toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Het aantal mensen dat geen geld heeft voor het eigen risico en daarom voorgeschreven zorg niet gebruikt, is met bijna de helft toegenomen. Omgekeerd heeft 1 op de 8 Nederlanders in 2016 een of meer keren extra zorg gebruikt, omdat ze het eigen risico toch al helemaal betaald hadden.

Uit de voor Prinsjesdag uitgelekte plannen van het kabinet blijkt dat het eigen risico in 2017 ongewijzigd blijft.

Lees nog eens: Eigen risico kun je meeverzekeren

Online je geldzaken op orde

Startpunt Geldzaken, een initiatief van het Nibud met partners, ontwikkelt geldplannen waarmee burgers (met hulpverleners) aan de slag kunnen om geldzorgen aan te pakken. Inmiddels maken meer dan 75 gemeenten gebruik van Startpunt Geldzaken.

In deze video zie je hoe het werkt:

En lees meer op nibud.nl.

Startpunt Geldzaken ook voor jouw gemeente? Meld je dan aan voor een bijeenkomst over Startpunt Geldzaken.

 • 14 september in Terneuzen, middag
 • 29 september in Utrecht, middag
 • 8 oktober in Utrecht, middag.

Extra geld voor arme gezinnen

Traditiegetrouw liggen de plannen van het kabinet voor 2017 ruim voor Prinsjesdag al op straat. In de stukken is te lezen dat het kabinet €100 miljoen uittrekt voor kinderen in gezinnen met een laag inkomen. Het geld is bedoeld voor zwemles, schoolreisjes, sportspullen, schoolspullen en kleding. Het wordt in natura uitgekeerd. Hoe de regeling precies gaat werken, en of/welke rol gemeenten daarin krijgen, is nog niet bekend.

Ook lees ik dat de zorgtoeslag en het kindgebonden budget omhoog gaan.

Ik kijk uit naar de troonrede..